Kasino 20 otočení zdarma 2023

 1. Android Kasino Sázení 2023: To je místo, kde můžete těžit z potenciálně masivní cukroví bomby, pick'em Bonusová hra, funkce roztočení zdarma, a šéf boj funkce, která může vést k bonusové kolo.
 2. Virtuální Kasino Bez Vkladových Bonusových Kódů - Noví hráči se obvykle snaží rozhodnout, na jaký web by se měli zaregistrovat.
 3. Sloty Bez Stažení Zdarma 2023: Druids ' Dream má také fantastické bonusové kolo, které se spouští častěji, než by to bylo, kdyby to byl slot s vysokým rozptylem.

Online kasino vklad cez sms 2023

Kasino Zdarma Bez Registrace
Dobrá kasina také vítají hráče se skvělými bonusy a rychle reagují na jejich dotazy.
Sloty Rady A Triky 2023
Stránka hry je dobře promyšlená, protože ukazuje aktuální jackpot pro progresivní sloty a zobrazuje souhrn všech her v portfoliu Grand Reefs.
A Conga také připravil několik překvapení, včetně Whole-Reel Wilds, FS, a 3 typy Jackpotu.

Hrát kasino pravidelně

Program Vyhrát V Online Automatech 2023
Pokud střelec hodí přirozený, pak vezme všechny peníze do středu stolu.
Nove Automaty Hry Zdarma
Pokud se uživateli podařilo vytvořit kombinaci cen, interaktivní možnost Crumbling Towers bude potěšena.
Poplatky Za Hrací Automaty 2023

Všeobecné výstavní podmínky

MAEP hlava

 

 

Všeobecné výstavní podmínky

Všeobecné výstavní podmínky MAEP, s. r. o. pro účast vystavovatelů na veletrhu/výstavě (dále jen veletrh)

(dále jen také Všeobecné výstavní podmínky účasti)

Tyto všeobecné výstavní podmínky účasti (dále jen VVP) upravují vztah mezi společností MAEP, s.r.o., IČO: 25045245, DIČ: CZ25045245 se sídlem Kadaňská 3546/41, 430 03 Chomutov jako poskytovatelem/ zhotovitelem/ dodavatelem služeb / zboží na jedné straně
(dále jen „Poskytovatel“)

a vystavovatelem jako objednatelem /odběratelem na druhé straně a jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu mezi Poskytovatelem, a.s. a Vystavovatelem a určují část jeho obsahu ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Vystavovatelem / odběratelem je podnikatel, kterým se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Vystavovatel – právnická nebo fyzická osoba, popř. profesní sdružení, kterým MAEP, s.r.o. potvrdila účast na veletrhu.

Spoluvystavovatel – fyzická nebo právnická osoba působící ve výstavní expozici vystavovatele, která je samostatně vedena uvedená v seznamu a katalogu vystavovatelů.
(dále jen „ Vystavovatel“)

Článek I – Podmínky účasti vystavovatelů na veletrhu

 1. Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné Závazné objednávky služeb a vybavení (dále jen Závazná objednávka). Doručením podepsané Závazné objednávky vzniká mezi Poskytovatelem a Vystavovatelem smluvní vztah.
 2. Podpisem Závazné objednávky se Vystavovatel zavazuje dodržovat tyto VVP Poskytovatele pro účast Vystavovatelů na veletrhu. Závazná objednávka zaslaná Poskytovateli je pro Vystavovatele závazná, a to i v případě, že Poskytovatel nemůže splnit všechny požadavky Vystavovatele (např. druh a rozsah výstavní plochy, její umístění, tvar apod.).
 3. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu (tzv. nomenklaturou veletrhu).
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí, krácení, rozšíření nebo odmítnutí Závazné objednávky.
 5. Vystavovatel není oprávněn postoupit, či pronajmout plochu třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele.

Článek II –Rozsah poskytovaných služeb

 1. Rozsah poskytovaných služeb dle požadavků Vystavovatele může být podrobně specifikován ve Smlouvě o dílo, resp. ve Smlouvě o poskytování služeb, Příkazní smlouvě nebo Mandátní smlouvě (dále jen Smlouva), která může být uzavřena mezi Poskytovatelem a Vystavovatelem po obdržení Závazné objednávky. Obvykle je tato forma vyžadována u plnění vyšších jak 300 tisíc Kč.

Článek III – Cena a platební podmínky

 1. Cena za poskytnuté služby se stanoví dohodou a její výše je uvedena ve Smlouvě vč. její podrobné položkové specifikace podle platných daňových a účetních předpisů.
 2. Poskytovatel je oprávněn vystavit Vystavovateli zálohovou nebo dílčí fakturu se všemi náležitostmi řádného daňového dokladu. Jejím zaplacením vzniká Vystavovateli nárok na realizaci své expozice na veletrhu.
 3. Splatnost všech faktur (zálohových, dílčích a konečných) se těmito Všeobecnými výstavními podmínkami účasti stanovuje na 14 dnů ode dne vystavení.
 4. Dnem zaplacení se pro účely těchto Všeobecných výstavních podmínek rozumí připsání fakturované částky na účet Poskytovatele.
 5. V případě, že Vystavovatel neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, vzniká Poskytovateli nárok na smluvní úrok ve výši 0,1% za každý den prodlení. Je-li Vystavovatel v prodlení s úhradou zálohové nebo dílčí faktury o více než 10 dnů, je Poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a fakturovat Vystavovateli již vzniklé náklady spojené s jeho účastí na veletrhu (vystavovatelský poplatek, záznam do katalogu apod.).  Poskytovatel má v takovém případě právo potvrdit pronájem přidělené plochy jinému žadateli, aniž by původní Vystavovatel jako objednatel mohl uplatňovat u Poskytovatele náhradu vzniklých nákladů.
 6. Vystavovatel je oprávněn vrátit fakturu Poskytovateli v případě, že nesplňuje příslušné náležitosti, není dodržena sjednaná cena nebo v případě, že nebyly poskytované služby odvedeny v požadované kvalitě.
 7. Po skončení účasti Vystavovatele na veletrhu mu bude zaslána konečná faktura se zúčtováním zaplacených zálohových nebo dílčích faktur. Pokud Vystavovatel neuhradí  vyúčtovanou částku do data splatnosti uvedeného ve faktuře, vzniká Poskytovateli nárok na zaplacení smluvního úroku ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení a dále veškeré náklady spojené s uplatněním pohledávky dle nařízení vlády č.142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Storno podmínky:
  Zruší-li Vystavovatel svoji účast na veletrhu, jsou stanoveny následující stornopoplatky:

  • v době od uzávěrky přihlášek do 60 dnů před zahájením veletrhu 50% z ceny nájemného za výstavní plochu,
  • v době do 30 dnů před zahájením veletrhu 75% z ceny nájemného za výstavní plochu a služeb spojených s realizací expozice,
  • v době kratší 30 ti dnů před zahájením veletrhu 100% z ceny nájemného za výstavní plochu, realizace expozice a služeb spojených s realizací expozice.

Registrační poplatek v případě odvolání účasti Vystavovatele propadá Poskytovateli vždy v plné výši.
Zrušení účasti Vystavovatele na veletrhu musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručeno Poskytovateli.

Pokud Vystavovatel nezruší účast na veletrhu tímto způsobem, je vyjma stornopoplatku povinen uhradit Poskytovateli všechny prokazatelné škody, vzniklé jeho neúčastí.

Článek IV – Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci

 1. Na Vystavovatele nepřechází vlastnické právo k věcem poskytnutým na základě uzavřených smluv. Předáním a převzetím předmětu díla před zahájením veletrhu vzniká Vystavovateli nárok na jeho užívání po celou dobu trvání veletrhu. Za movité předměty, které Poskytovatel poskytl Vystavovateli v rámci plnění předmětu díla dle uzavřených smluv odpovídá Vystavovatel. Při opouštění pronajatého výstavního stánku a výstavní plochy je Vystavovatel  povinen uvést vše do původního stavu a vrátit všechny movité předměty, které mu Poskytovatel pronajal, nepoškozené.
 2. V případě poškození či ztráty je Vystavovatel povinen uhradit Poskytovateli vzniklou škodu a to v plné výši.
 3. Vystavovatel je povinen mít uzavřené pojištění všech exponátů a odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností.

Článek V – Odpovědnost za vady

 1. Poskytovatel neodpovídá Vystavovateli za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených Vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů, vybavení a zařízení stánků, obalů, balících materiálů apod.), a to bez ohledu na to, zda ke ztrátě, zničení nebo jinému poškození došlo při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhu.
 2. Veškeré stížnosti a reklamace ze strany Vystavovatele vůči Poskytovateli na jím poskytované služby musí být sepsány písemně v rámci předávacího protokolu mezi Vystavovatelem a Poskytovatelem a to nejpozději do zahájení veletrhu. Nebude-li reklamace prací a služeb poskytnutých Poskytovatelem uplatněna v této lhůtě, nárok na jejich uplatnění zaniká.
 3. Kromě toho je Poskytovatel povinen zajistit Vystavovateli odstranění všech jím zjištěných a uplatněných závad vzniklých v průběhu veletrhu na stánku Vystavovatele.

Článek VI. – Ochrana důvěrných informací

 1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech informacích či dokumentech, které byly označeny za důvěrné. Tím není dotčena ochrana údajů podle obecně závazných právních předpisů. Povinnost smluvních stran se týká i jejich zaměstnanců a dalších osob podílejících se na plnění smlouvy, přičemž smluvní strany jsou povinny s takovou povinností zaměstnance a spolupracující osoby řádně seznámit. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně známé nebo na informace určené ke zveřejnění na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek mlčenlivosti se vztahuje na důvěrné informace získané od data podpisu smlouvy a trvá i po skončení platnosti smluv, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

 

 

Článek VII – Závěrečná ustanovení

 1. Pro Vystavovatele jsou závazné tyto VVP, pokyny v Závazné objednávce a dále je povinen se před konáním veletrhu seznámit se všeobecnými podmínkami organizátora veletrhu, tj. příslušné veletržní správy a řídit se jimi.
 2. Pokud není stanoveno jinak, je Poskytovatel oprávněn v případě porušení jakéhokoliv ustanovení těchto VVP Vystavovatelem ho vyloučit z další účasti na veletrhu.
 3. Místo plnění vzájemných vztahů Vystavovatele a Poskytovatele je místo konání veletrhu.
 4. Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Vystavovatelem výslovně neupravené těmito VVP nebo Smlouvou mezi Poskytovatelem a Vystavovatelem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Nastane-li rozpor mezi těmito VVP a podmínkami Smlouvy, mají přednost ujednání Smlouvy.
 6. Strany se v souladu s ustanovením §1801 občanského zákoníku dohodly, že vylučují použitelnost ustanovení §1799 a §1800 Občanského zákoníku.
 7. Jakákoli oznámení, která mají být dle Smlouvy doručena Účastníkovi, budou považována za řádně doručená, pokud budou adresována Účastníkovi na kontakty uvedené ve Smlouvě a mohou být zaslána poštovní zásilkou, faxem nebo elektronickou poštou. Nebude-li však dohodnuto jinak, písemnosti, s jejichž doručením je spojen vznik určité právní skutečnosti, která má podle Smlouvy vliv na vznik, trvání nebo zánik práv a povinností smluvních stran, budou doručovány pouze doporučenou poštovní zásilkou.
 8. Pokud se v budoucnu kterékoli ustanovení Smlouvy či těchto Všeobecných výstavních podmínek stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články Smlouvy, Všeobecné výstavní podmínky zůstávají v platnosti a účinnosti.
 9. Práva a závazky vyplývající ze Smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran převést/postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 10. Není-li, stanoveno jinak může být Smlouva změněna, doplňována nebo zrušena pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
 11. Poruší-li některá za smluvních stran svou povinnost a druhé smluvní straně tím vznikne škoda, vzniká poškozené straně nárok na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku s výhradou ustanovení § 64 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb.

Článek VIII – Změna, platnost a účinnost

Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné výstavní podmínky účasti jednostranně měnit. Obchodní podmínky platí po celou dobu trvání Smlouvy, popř. i po jejím skončení, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z ní plynoucích. Tyto Všeobecné výstavní podmínky účasti vstupují v platnost dne 1. 1. 2016.